UF HEMBYGDENS VÄL r.f.


1896.  Föreningens konstituerande möte hölls 13 december 1896 på Bromarf Rusthåll.
Initiativtagare var främst makarna Eva och Emil Sandell från Kansjerf Gård.
Till föreningens första ordförande valdes doktorinnan Eva Sandell, till vice ordförande
herr Albert Lundström, sekreterare kantor J.A. Grönlund, samt till övriga medlemmar i styrelsen fru Eva Lundström fröknarna Cecilia Lindroos och Aina Blomqvist, samt herrarna
Albert Wikström och Gustaf Holm.
Doktor Emil Sandell ville inte åta sig styrelseuppdrag då han på grund av arbete och fortsatta studier inte ansåg sig helt kunna ägna sin tid åt föreningen. I protokollet antecknades dock att doktor Sandell skulle leda ordet vid de möten som han var närvarande.

Emil Sandell.


Nu följde en mycket livlig tid i föreningens historia. Initiativen var många och entusiasmen stor.
Föreningen grundade söndagsskolor för att höja bildningen och sprida kunskap bland ungdom och vuxna.
Man närde planer på att öppna så kallade byskolor i sex byar. Där undervisning skulle ske onsdag kvällar och söndagar.
På dagordningen upptogs frågan om en telefonförening i Bromarf, samt om ordnad lantbrevbärning, och grundande av brandkår.
Man arbetade för trädgårdsodling och deltog i trädgårdstävlingar.
Matlagningskurser ordnades och initiativ togs för grundande av Marthaförening.
Förutom allt detta hade man tid och kraft till att ordna fester och andra tillställningar. Framför allt de stora sommarfesterna som först ordnades på Bromarf Rusthålls mark och sedan på Kyrkoby folkskolas gårdsplan var omtalade.

1897.  Föreningen beslöt att i Norrstrand grunda den tredje folkskolan i socknen, trots att sockenstämman vägrade bidrag.


1898.  Emil Sandell utsågs till ordförande.
Föreningens stadgar inlämnades till guvernören för Nylands län för stadfästelse. Det var i elfte timmen får man säga för följande år godkändes inga nya ungdomsföreningar i Finland.
Hembygdens Väl fick sina stadgar godkända 27 december 1898. Helt utan ryska reaktioner gick det inte, guvernören vägrade godkänna stadgarna om inte orden:” för bildningens höjande och kunskapers spridande” ströks. Föreningen måste därför som sitt syftemål anteckna, att den var en förening för ekonomiska och välgörande ändamål.

1899.  Beslut om öppnande av två folkbibliotek togs, det ena i Norrstrand och det andra i Nitlax – Öby trakten.


1900.  J. A Grönlund kantor och kommunalsekreterare i socknen valdes till ordförande.

1901.  Kommunen övertog ansvaret för skolan i Norrstrand, och bildade Könick folkskoldistrikt.
Biblioteket följde med skolan och var grunden till Könick skolbibliotek.

1902.  Albert Lundström från Bredvik valdes till ordförande.

1905.  Ellen Mattsson valdes till ordförande.

1906.  Föreningen såg sig om efter tomt för en föreningslokal.
Man underhandlade om tomt invid Furutorp och på Bromarf Rusthålls mark men förslagen måste av olika anledningar förfalla. Då vände man sig till ägaren av Rilax säteri greve J.F. Aminoff och hans mor som visade största förståelse och tillmötesgående. Föreningen fick välja åt sig en tomt på Bromarf åsen och där arrendefritt bygga ett föreningshus.

1908.  Föreningslokalen togs i användning 13 december 1908.
Då nu föreningshuset stod färdigt så innebar det att inkomsterna inte längre fritt kunde användas till föreningsarbetet, utan huset fordrade sin del vilket föreningen nogsamt rätt snart fick erfara.

Hembygdens Väls nybygda föreningshus 1908.

 

Hembygdens Väls sångkör 1908 dirigent Emil Sandell.


1909.  Smeden Frans A Sandblom från Rilax valdes till ordförande.
En upprivande schism uppstod i socknen. Följden var att en konkurrerande förening Arbetets och Sångens Vänner bildades. Om man vill se det positiva i saken så är det att aldrig har ungdomsföreningslivet pulserat så intensivt i socknen som under denna konkurrensens tid.

1911.  Rilax högre folkskola inledde sin verksamhet i föreningslokalen.

1914.  Föreningens hedersordförande doktor Emil Sandell avled.
1917. Föreningen firade sitt 20 årsjubileum den 6 januari i "lokalen". I programmet ingick föredrag av Dr. H Söderlund och Mag. O Granit.
I samband med jubileet instiftades en ny fond benämnd " Emil Sandels fond" vars ränta skall användas till att stöda kulturella ändamål i Bromarf socken.
En sångkör bildades med 35 medlemmar och stud. E. Sandell som ledare. Denna sångkör deltog i "Sång- och Musikfesten" i Ekenäs på midsommardagen. Dessutom besökte den sommarfester som ordnats av Padva Storgårds ungdomdsförening och Nitlax Marthaförening.
Uf Hembygdens Väl anslöt sig till den nybildade "Västra Nylands Ungdomsring"
Föreningen deltog i en trädgårdsodlingstävling mellan ungdomsföreningarna i Nyland, med så god framgång att en vandringspokal hemfördes.
Ordförande för föreningen var smeden F.A. Sandblom, viceordförande hr. M. Karlsson, sekreterare frk D. Sandell, kassör första halvåret hr. S Takolander, sen fru O Karlsson, vicekassör hr. V Sandberg, materialförvaltare fru A Degerlund, och handarbetsledarinna frk. H Holm med fru A. Degerlund som suppleant. I styrelsen vidare fru E. Sandell, frk V. Holm, herrar M Karlsson och O. Gustafsson med frk H Sandell och hr. I Sällström som suppleanter.
Revisorer var fru E Söderlund och herr A Grönlund med herrar E Holm och J Karlsson som suppleanter.
Årsmöte 27. dec. och månadsmöten 11 feb. 11 mars, 9 apr. 17 juni, 14 okt.
Övriga fester under året. Doktorinnan E. Söderlund ordnade en trevlig barnfest den 7 januari. Första maj firades med en glad soare på "lokalen". En lyckad sommarfest hölls den 15 juli, med föredrag av mag. K. T. Oljemark och agronom D Thorén. Årets fester avslutades med en "lilla-jul soaré" där greve Aminoff gav de närvarande en inblick  i tidens politiska ställning.
Ännu kan nämnas att föreningen inviterade avgående kassören till en "avskedshippa" den 6 juli. Vera Hjelt uppvaktades med en gåva på hennes 60- årsdag. Hon besvarade detta med att inbjuda föreningen till den egna lokalen  på kaffe med dans den 19 augusti.
Den 9 september hyrde Vättlax - Östanberg tjurförening lokalen för att där ordna aftonunderhållning.

1918.  När Finland 1918 fick sin frihet gavs andra uppgifter i rikt mått. Den enighet som rått
under den svåra tiden, förenade Bromarfborna i gemensamma strävanden. Den konkurrerande föreningen nedlade sin verksamhet och visade storsinthet som för alltid kom att sprida ett försonande skimmer över kampåren, genom att donera 20000mk av sitt kapital åt Hembygdens Väl som bidrag till ombyggnaden av föreningslokalen

1919.  Föreningen får nya stadgar i enlighet med nya föreningslagen.

1920.  Johannes Karlsson från Vättlax valdes till ordförande.

1921.  Smeden Frans A Sandblom från Rilax valdes en andra gång till ordförande.

1922.  Ernst Sandell från Kansjerf valdes till ordförande.

1923.  Ordförande Sandell uttalade bekymmer över föreningens låga verksamhet och ekonomiska bekymmer. Som orsak finner han konkurrensen från Skyddskåren och föreningen Lotta Svärd, och föreslår att föreningen skulle nedlägga sin egen verksamhet och i stället stöda föreningar som verkar för samma ändamål.

1924.  Verksamheten aktiverades åter och samarbetet med Skyddskåren och föreningen Lotta Svärd kom igång. Gemensamma fester och lotterier ordnades och bidrog till att ekonomin förbättrades.

1927.  Rilax folkskola flyttade till eget skolhus i Rilax.

1928.  Föreningshuset ombyggdes enligt ritningar uppgjorda av arkitekt Gösta Cajanus. Därtill brädfodrades de yttre väggarna och målades med en röd färg.
Föreningarna i Bromarf ordnade en gemensam sommarfest med lotteri för att skaffa kapital till ombyggnaden. Vilket visade vilken betydelse föreningshuset hade också för andra föreningar.

 


1929.  Rummen på vinden inreddes åt vaktmästaren poliskonstapel Axel Bussman.
Ett piano inköptes.

1934.  En självständigt arbetande teater- och programsektion bildades.
En dansbana byggdes invid föreningslokalen.

1935.  Planeringen för ett vattenburet värmeledningssystem i föreningshuset inleddes.

1936.  Föreningens 40-års jubileum firades 28.12.1936 med ett samkväm i föreningslokalen.
Från föreningens bibliotek överfördes 160 böcker till kommunbiblioteket, där de ansågs vara lättare åtkomliga för kommuninnevånarna.
En värmepanna och värmeledningssystem installerades.
Sångkören mottog som gåva f.d. föreningen Arbetets och Sångens vänners fana.


1937.  Idrottssektionen Bromarf-Pojkarna bildades 5 februari 1937.
Västra Nylands ungdomsrings sångfest ordnades i Bromarf 13 juni 1937 med Hembygdens Väl som ansvarig arrangör. En stor fest som engagerade förutom alla medlemmar också en stor del av övriga Bromarfbor.

Sångfesten 1937.

1939.  Så föll de första bomberna över Hangö. Föreningshuset fylldes med evakuerade från denna stad. När Hangö förlorades och frontlinjen drogs endast några kilometer från föreningshuset, togs huset i användning för militära ändamål.

1940.

Officerare inkvarterades till en början i föreningshuset, men snart togs det till användning för underofficerskurser som avlöste varandra i en strid ström.

1942.  Arme?n lämnade ett skövlat hus efter sig. Av föreningens inventarier förstördes eller försvann nästan allt. Värmeledningen hade lämnats att frysa och var därigenom förstörd. Ersättningen från staten var obetydlig.
Föreningen stod där som ägare till föreningshuset, men fattigare på kapital och i synnerhet på inventarier än förr.

1944.  Västra Nylands Samlyceum från Ekenäs inkvarterades på order av landshövdingen i föreningshuset.

1945.  Föreningens ekonomi mycket ansträngd och man var tvungen att uppta stora lån för att få huset och omgivningen i ordning inför det kommande jubileet.


1946.  Föreningens 50-årsjubileum firades stort med både dags- och kvällsfest.

Bromarf schackklubb bildades som en sektion under föreningen.

1948.  Nils Nordlund från Vättlax valdes till ny ordförande.
Föreningens avgående ordförande Ernst Sandell kallades till föreningens hedersordförande.
En tid då verksamheten åter var väldigt livlig i föreningen. Teater intresset blomstrade.
Till månadsmötena började man bjuda in ungdomsföreningar från andra orter.
De två sektionerna Bromarf-Pojkarna och Bromarf Schackklubb hade livlig verksamhet,
med bland annat tävlingar mot många andra föreningar.
Programfester och danser var mycket vanliga, stora sommarfester med lotteri hölls varje sommar .

Boris Lindblom fiol, Nisse Ekholm dragspel och Börje Gröning på trummor.

I dansens virvlar.

1949.  Föreningens första ordförande och hedersmedlem doktorinnan Eva Sandell avled.
Byggmästaren Axel Lindström som haft hand om uppförande av föreningshuset och utfört alla renoveringsarbeten avled.
I oktober hade bordtennisen premiär i föreningens verksamhet.

1950.  På initiativ av läraren P-G Ahrenberg återuppstod sångkören.

1952.  Albert Gottberg från Bromarf valdes till ordförande efter att ha suttit under många år i styrelsen.
Verksamheten fortsatte livlig i de olika sektionerna. Månadsmötena var välbesökta så t.ex. då Tenala UF gästade Hembygdens Väl var deltagarantalet ca. 100 personer.

1953.  Reparationer gjordes på föreningshuset, bland annat murades köksskorstenen om ovan om mellantaket.

1955.  Ester Eriksson från Bredvik valdes till ordförande.
Programfesterna och danserna var många. Speciellt kan nämnas sommaren 1955, då endel av Finska flottan låg för ankar i Bromarf skärgård, ordnades två danssoareer där flottans musikanter stod för musiken.
Samma år fick köket en ny spis och köksväggarna snyggades upp samt buffedisken färdigställdes.
Den förfallna dansbanan på gården revs.


1957.  Föreningshuset målades utvändigt.

1958.  Salens och tamburens väggar bekläddes nertill med faner.
Läktaren i festsalen revs.

1960.  Ett sommarrum inreddes i anslutning till vaktmästarbostaden.

1961.  På årsmötet i februari valdes mångårige styrelseledamoten Hjalmar Degerlund till ordförande.
Nu följde en tid då utflyttningen från bygden var stor, vilket resulterade i att verksamheten inom Föreningen avtog betydligt. Tack vare ordförandes ansträngningar kunde i alla fall föreningshuset hållas igång.

1962.  Hembygdens Väl anslöts till Bromarf Vattenandelslag, därtills hade allt vatten burits in.
Föreningens hedersordförande Ernst Sandell avled.

1967.  Idrottssektionen Bromarf-Pojkarna upplöstes och bildade en egen självständig förening IF Bromarf-Pojkarna r.f.
                                     

1974. Vintern 1973-74 hade Bromarfungdomar ordnat discodanser i Sandås och Tallmo, tillstånd hade sökts i Hembygdens Väls namn. Ungdomsföreningen behövdes igen.
Ungdomsnämnden i kommunen kallade föreningarna i Bromarf till möte angående detta ärende, som för Hembygdens Väls del resulterade i att ett extra ordinarie möte hölls 28 november 1974. Hjalmar Degerlund fortsatte som ordförande och styrelsen kompletterades
med nya personer.

1975. Vid årsmötet 2 mars 1975 valdes Johan Grönlund från Könick till ordförande.
Föreningens nya stadgar antogs vid ett föreningsmöte 23 mars 1975.
Ordförande Johan Grönlund och sekreterare Leif Dahlströms uppoffrande arbete gjorde att Hembygdens Väl åter blev en fungerande förening.

1976. Under året ordnades fem danser och tio discokvällar. Vid en av discokvällarna gjorde Bromarforkestern AQUARIUS sin debut. Lönsamheten var god. Medel flöt in så att betydande reparationer på föreningshuset kunde göras.

1977. Oljeeldning installerades och socialautrymmen byggdes.
Vårmötet utsåg Hjalmar Degerlund till hedersordförande.

1978. Salens och serveringsrummets golv slipades och målades.
Protokollböckerna från åren 1896 – 1918 kopierades och inbands. Två band donerades till Åbo akademis bibliotek och två band till biblioteket i Bromarf.

1979. Finlands television hyrde föreningshuset en månad för inspelning av delar i Kurre Österbergs film Trolltagna.
Vaktmästarbostaden grund renoverades.

1981. Arvo Bergman från Kivitok valdes till ny ordförande.
Arrendeavtal för tomten uppgjordes med Rilax Gård och Tenala kommun. Detta förfarande
för att föreningshuset står både på Rilax och kommunens mark.
Det läckande tegeltaket byttes ut mot ett nytt plåttak. Samtidigt förnyades också trappan.


1982. Föreningshuset anslöts till den kommunala vattenledningen. Inomhus utfördes rätt stora målningsarbeten.
Volleyboll spelades och danskurser anordnades.

1983. Eivor Lindström valdes till ordförande.
Danserna var inte längre lönande, försök med några maskerader gjordes och visade rätt gott resultat.
Verksamheten livlig med bland annat frågesport, pingis och volleyboll på programmet.
Föreningens frågesportlag skördade stora framgångar genom att först vinna VNUR:s ”Vem som vet mest i Västnyland” och sedan NSU:s frågesport i Helsingfors.

1985. Bromarf marthaförening gav en betydande donation till föreningen. För den skaffades kärl och bestick för 150 personer och andra förnödenheter till köket. Dessutom bord, stolar, borddukar m.m.

1987. Bromarf FBK donerade en ny flaggstång i stället för den gamla som blåst av.
Luftgevärsskytte upptogs på programmet.

1988. Roger Lindström valdes till ordförande.
En kombinerad auktion och loppmarknad hölls på sommaren och gav välkommet tillskott i kassan.
Efterlängtade teaterövningar kom igång på hösten, tack vare att skådespelaren Eric Gustafsson, med rötter i bygden, flyttat  till Bromarf och tillsammans med sin hustru Helene? Hagelstam- Gustafsson åtog sig att leda teaterövningarna.

1991. Eric Gustafsson ständig medlem sen 1962 avled på sommaren.
Helene? Hagelstam-Gustafsson fortsatte ensam att leda teaterövningarna. Teaterföreställningarna hade god framgång med allt större publiksiffror.
WC och dusch installerades i bostaden på övre våningen. Som ny verksamhetsform infördes uni-hockey på programmet.

1992. Efter en paus på nära 30 år visades ett gryende intresse för att åter spela schack.


1993. Köket renoverades, golvet förnyades och köksfarstun togs bort.
Ett nytt arrendeavtal för tomten ingicks med Rilax gårds nya ägare Mikael Aminoff.

1994. Den troligen första revyn i föreningens historia ”He e färdit no” såg dagens ljus. Regissör och textförfattare var Kurre Österberg. Det blev en succe? med över 2200 åskådare.
Revygänget inbjöds till Nyländsk afton på Finlandiahuset för att där uppföra valda delar av revyn. En stor händelse för den lilla förening.

1995. Föreningen stod värd för ”Trollislägret”, ett läger för lågstadieelever från f.d. Tenala kommun.

1996. Föreningen firade sitt 100 års jubileum med mottagning och stor fest på lokalen.

Fr. v. Bror-Erik (Putte) Sjöholm, Arvo Bergman, Bror Kevin, Carl-Fredrik Strandberg, Leif Dahlström, Johan Grönlund sittande Hjalmar Degerlund.

En ny revy ”Jo Nej”stod färdig på vårvintern. Igen mycket lyckad, med stora publiksiffror.
Text och regi också denna gång av Kurre Österberg. Rolf Westerlund stod för kuplettexterna.

1997. Guy Källberg tillträdde ordförande posten.
Med anledning av jubileet planterades högtidligen den25 maj vid flaggstången två jubileumsträd skänkta av Bror Kevin.
1998 Föreningens tredje revy ”Rotasjon på dököte” spelades på vårvintern. Framgången var om möjligt ännu större.
Åter en gång var det Kurre Österberg som regisserade och skrev texter. Rolf Westerlund bidrog med kupletter.
Carolus Rehn övade musik och körsång med ungdomarna.
Ungdomarnas frågesportlag Johan Holmqvist, Maria Holmqvist och Kjell Helenius vann i Borgå en uttagningstävling till NSU:s frågesportfinal i Helsingfors. Seniorlaget Göran Strömberg,Hans Himberg och Guy Jonaesson deltog också i samma uttagningstävling men klarade sig inte till final.
Plåttaket på föreningshuset förnyades.

1999. Krister Rehn tillträdde med viss tvekan ordförande posten.
De sociala utrymmena i föreningshuset förnyades.
En kurs i data användning hölls med Guy Källberg som lärare.

2000. Carolus Rehn valdes till ordförande.

2002. Den fjärde revyn ”www.odopat@Bromarf.kom.si” spelades på vårvintern. Sjutton föreställningar och över 3000 åskådare. En smått otrolig framgång. Bakom framgången stod hela revygänget inte bara Kurre Österberg som igen stod för text och regi och kuplettsnickaren Rolf Westerlund. Föreningen står i stor tacksamhetsskuld till revygänget inte bara de som nu var med utan till alla som under åren varit med och dragit sitt strå till stacken. Revyerna var ett projekt som samlade hela bygden, alla var villiga att ställa upp och alla behövdes, om man inte ville stå på scen så fanns det tusen andra saker man kunde göra. Inkomsterna från revyerna var betydande och gjorde det möjligt att renovera och underhålla föreningshuset.
Vid höstmötet återvaldes Carolus Rehn till ordförande.

2003. Carolus Rehn meddelar 6 februari skriftligen att han avgår med omedelbar verkan från ordförande posten.
Styrelseledamöterna Anneli Rehn-Ranta och Guy Ranta meddelar skriftligt 9 februari att de avsäger sig alla uppdrag inom föreningen.
Vice ordförande Kirsti Schoultz tillträdde som ordförande.
Styrelsen inte fulltalig.
Undervisningsministeriet beviljade 5000 euro för förnyande av brädfodring.

2004. Kirsti Schoultz meddelar vid höstmötet att hon inte åtar sig att fortsätta som ordförande.
Ingen är villig att åta sig uppdraget. Följer en tid då föreningen varken har ordförande eller fulltalig styrelse.

2005. Trots att Kirsti Schoultz avsagt sig ordförandeskapet sköter hon och den kvarvarande styrelsen de löpande ärendena.
Brädfodringen förnyades på den södra gaveln.

2006. Vid styrelsemötet den 20.3.2006 meddelade Kirsti Schoultz skriftligt att hon med omedelbar verkan lämnar alla uppdrag inom föreningen.
Till höstmötet kallade föreningen 26.9.2006 i mening att få en ny start på verksamheten, åtminstone för att få tillstånd en fulltalig styrelse och ordförande så man skulle kunna söka bidrag för underhåll av föreningshuset.
Sjutton medlemmar ställde upp och till ny ordförande valdes Roger Lindström. En fulltalig styrelse kunde också väljas.
Ett biljardbord fick föreningen till låns på obestämd tid.

2007. Med bidrag från Sparbanksstiftelsen i Bromarf förnyades fönstren på huset västra sida, på södra gaveln och på verandan.
Ett kylrum installerades i anslutning till köket.
Ved spisen fick ge plats för två elspisar.

På uppmaning av fasadgranskningsgruppen revs uthuset 27 april 2007. Hasse Lundström med lastbil och kran utförde arbetet.
För att förstärka kassan ordnades två supér, med varierande framgång.

2008. Innertaket i köket förnyades.
Den nya brädfodringen och verandan målades.
Spelkvällar med biljard och pingis har fortsatt. Frågesporten är populär bland de som deltar.
Åbo svenska teater besöker Bromarf regelbundet och är mycket välkomna.
Skärgårdsteatern brukar också glädja Bromarfbor och sommargäster varje år.

2009. Vid höstmötet 2008 valdes Christoffer Dahlström till ordförande för 2009.
Spelkvällar och ungdomskvällar arrangerades under vår och höst.
Möjlighet att träna skytte har man nu då en anläggning för skytte med laservapen anskaffades med bidrag från Tenala-Bromarf Lionsklubb. Intresset stort bland juniorerna.
Ett nytt värmesystem baserat på luft och vatten installerades istället för den gamla oljepannan. Bytet kunde genomföras tackvare bidrag från Sparbanksstiftelsen i Bromarv.
Ett läger för barn i lågstadieåldern från gamla Tenala kommun arrangerades i juni.
Yoga kunde utövas under sommaren med Marjatta Reinius som Instruktör.
Frågesport är fortfarande populär, med upp till åtta deltagande lag.
Åbo Svenska Teater besökte Bromarf två gånger detta år,tyvärr ansåg Skärgårdsteatern det inte vara mödan värt att besöka Bromarf denna sommar.

2010. Ett år med rätt låg verksamhet. Spel- och ungdomskvällarna som förut, likaså frågesport. Laserskyttet rönte inte det intresse som hade förväntats. Ett biljardbord anskaffades istället för det som förut var till låns.
Åbo Svenska Teater besökte HV på hösten, ett välkommet besök.


Köksrenoveringen slutfördes och serveringsrummet snyggades upp.

2014. Verksamheten fortsatte under året i gamla banor med "Ungdomskvällar" på fredagarna och laserskytte på måndag. Intresset för "Zumba" dog bort. Vårmarknad på påsklördagen var rätt så populär. Skärgårdsteatern drog fullt hus. Stand Up komikern Christoffer Strandberg rönte inte lika stor framgång.
Föreningshuset anslöts till det optiska fibernätet i Bromarf. Datakurs på våren med ett blygsamt ddeltagar antal. Dataspelkursen på hösten med avslutande Lan-party rönte större uppslutning. Talko för att städa upp ute och inne hölls på våren och hösten.
Frågesporten fortsatte som förut, med kanske ett utökat intresse.
Till köket skaffades ett värmeskåp.